Πολιτική Επιστροφών

Ακύρωση Παραγγελίας.
Η δυνατότητα ακύρωσης υπαναχώρησης είναι εφικτή σε διάστημα 1 ώρας μετά από την καταχώρηση της. Αν η ακύρωση δεν πραγματοποιηθεί εντός του προβλεπομένου διαστήματος της 1 ώρας ισχύει κανονικά και θα εκτελεστεί. Εναλλακτικά μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας και αν ζητήσετε ακύρωση της παραγγελίας.


Για την επιστροφή προϊόντων από αγορές μέσω πιστωτικής κάρτας από την ιστοσελίδας της COMPUTER.gr ισχύουν τα εξής:


Δικαίωμα υπαναχώρησης από εξ αποστάσεως/αγορές/συμβάσεις - Επιστροφή Προϊόντων

Διατηρείτε το δικαίωμα να επιστρέψετε τα Προϊόντα που έχετε αγοράσει με πληρωμή πιστωτικής κάρτας από την ιστοσελίδα της Εταιρείας, εντός δέκα (10) ημερών από την παραλαβή τους, σύμφωνα με το άρθρο 3ε του Ν. 2251/1994. Μπορείτε να παραδώσετε τα Προϊόντα απευθείας στην έδρα της Εταιρείας (21 ΙΟΥΝΙΟΥ ΚΙΛΚΙΣ, Τ.Κ 61100), ή να τα αποστείλετε με δικά σας έξοδα στην ίδια ως άνω διεύθυνση. Σε οποιαδήποτε περίπτωση μπορείτε πριν από την επιστροφή των Προϊόντων να επικοινωνείτε με το τμήμα Εξυπηρέτησης πελατών της Εταιρείας, είτε μέσω τηλεφώνου (τηλ: 2341026091), είτε μέσω αποστολής ηλεκτρονικού μηνύματος (e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@computer.gr)

Ειδικότερα, διατηρείτε το ανωτέρω δικαίωμα να επιστρέψετε το Προϊόν που έχετε αγοράσει μέσω πιστωτικής κάρτας χωρίς να έχετε υποχρέωση να αναφέρετε τους λόγους, υπό τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις:


(α)
 Δικαιούστε να υπαναχωρήσετε από την πώληση (εφεξής η «Υπαναχώρηση»), εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παράδοσης του Προϊόντος.

(β) Η Υπαναχώρηση είναι αναιτιολόγητη και υποχρεούστε να επιστρέψετε το Προϊόν ακριβώς στην άριστη κατάσταση που το παραλάβατε. Ειδικότερα, το επιστρεφόμενο Προϊόν θα πρέπει να μην έχει χρησιμοποιηθεί, να βρίσκεται σε άριστη κατάσταση, όπως ακριβώς πριν την πώληση του, στην πλήρη αρχική του συσκευασία (κουτί, νάιλον, κ.λπ.) τα οποία δεν θα πρέπει να έχουν σκισίματα ή φθορές ή αλλοιώσεις) και με όλα τα περιεχόμενα τις αρχικής συσκευασίας (έντυπα οδηγιών χρήσεως, χαρακτηριστικών και εγγυήσεων, καλώδια συνδέσεων κ.λπ.). Επιπλέον, για να γίνει δεκτή επιστροφή του Προϊόντος θα πρέπει να επιδεικνύεται το πρωτότυπο παραστατικό αγοράς (απόδειξη λιανικής, τιμολόγιο) από το πρόσωπο που αρχικά αγόρασε το Προϊόν και του οποίου τα στοιχεία αποτυπώνονται στο παραστατικό αγοράς.

(γ) Η επιστροφή του Προϊόντος γίνεται δεκτή, μόνον εφόσον προηγουμένως έχετε εξοφλήσει κάθε ποσό που ενδεχομένως επιβαρύνθηκε η Εταιρεία για την αποστολή του Προϊόντος σε εσάς και τα έξοδα αποστολής για την επιστροφή του.Τα έξοδα επιστροφής /αλλαγής / αποστολής επιβαρύνουν τον αποστολέα.

(δ) Η δήλωση υπαναχώρησης ασκείται εγγράφως με τη συμπλήρωση της σχετικής φόρμας που βρίσκεται στο παρακάτω LINK και ακολούθως η αποστολή της:

i) είτε στη ταχυδρομική διεύθυνση της Εταιρείας που αναγράφεται ανωτέρω

ii) είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@computer.gr η εταιρεία είναι υποχρεωμένη να επιβεβαιώσει εγγράφως την παραλαβή της δήλωσης υπαναχώρησης μόλις την παραλάβει.

(ε) Υποχρεούστε να επιστρέψετε το Προϊόν εντός δεκα (10) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα κατά την οποία κοινοποιήσατε προς εμάς την υυπαναχώρηση και λάβαμε αποδεδειγμένα γνώση αυτής. Η επιστροφή γίνεται στην έδρα της Εταιρείας (21 Ιουνίου 164, Τ.Κ 61100 - Κιλκίς).

(στ) Κατόπιν της δήλωσης Υπαναχώρησης, υποχρεωνόμαστε να αποδώσουμε σε εσάς το τίμημα που εισπράξαμε για το επιστραφούν Προϊόν. Η επιστροφή του τιμήματος σε εσάς θα γίνεται το αργότερο εντός της ίδιας προθεσμίας των δεκατεσσάρων (10) ημερολογιακών ημερών από την χρόνο που λάβαμε αποδεδειγμένα γνώση για την
Υπαναχώρησή σας.

(ζ) Κατά τα λοιπά για το δικαίωμα Υπαναχώρησης σας, τις προϋποθέσεις αυτού και την άσκηση του ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 2251/1994, όπως εκάστοτε ισχύει και κάθε άλλης (υπάρχουσας ή μελλοντικής) εφαρμοστέας νομοθεσίας.


2 Εξαιρέσεις του δικαιώματος της Υπαναχώρησης

Το ανωτέρω δικαίωμα Υπαναχώρησης σας, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά δεν εφαρμόζεται:

(α) Στις περιπτώσεις που το τίμημα των Προϊόντων έχει καταβληθεί στην έδρα της Εταιρείας και επιπλέον, ή τα Προϊόντα έχουν επιδειχθεί στον πελάτη στην διάρκεια παρουσίασης του Προϊόντος ή έχουν παραληφθεί από την έδρα της Εταιρείας, καθώς η πώληση δεν θεωρείται ότι τελέστηκε από απόσταση και δεν εμπίπτει στις προστατευτικές διατάξεις του Ν. 2251/1994.

(β) Κατά τα λοιπά για τις εξαιρέσεις από το δικαίωμα Υπαναχώρησης σας, τις προϋποθέσεις αυτού και την άσκηση του ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 3ιβ Ν. 2251/1994, όπως εκάστοτε ισχύει και κάθε άλλης (υπάρχουσας ή μελλοντικής) εφαρμοστέας νομοθεσίας.